Ikony

Poučení o právech spotřebitele

Martin Fabián Rusek., se sídlem Jiráskova 533, 742 13 Studénka, IČ: 733 11 758, podnikající dle živnostenského zákona, tel.: +420 603 797 685, e-mail: martin@mfrusek.cz (dále také jako „společnost“) tímto poskytuje svým potencionálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a jejichž jednání se společností směřuje k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání a případně také montáž kupujícím objednaného zboží, následující poučení ve smyslu § 1811 a násl. OZ (dále také jako „Poučení“).


Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva, pokud jsou jejími smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Spotřebitel je ve smyslu § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupujícím se pro účely tohoto Poučení rozumí spotřebitel, který se společností uzavírá kupní smlouvu.

Zbožím se pro účely tohoto Poučení rozumí předmět kupní smlouvy.

Dojde-li mezi společností a kupujícím k uzavření kupní smlouvy a součástí kupní smlouvy bude ujednání odchylné od tohoto Poučení, má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvě.


I. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách společnosti na adrese www.mfrusek.cz v sekci „Obrazy“ a v sekci „Merch“, a to jednotlivě u každého zboží. V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.


II. Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

 1. Cena zboží odpovídá ceně uvedené na webových stránkách společnosti.
 2. Společnost si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.
 3. Cena zboží je vždy konečná, v příslušné měně. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy či případné dobírky, která bude zobrazena až v poslední fázi nákupu v košíku.

III. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění

 1. Cenu zboží může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně společnosti na adrese: Jiráskova 533, 742 13 Studénka
  • bezhotovostně na bankovní účet společnosti č. ú. 2391280028/5500, vedený u Raiffeisenbank., IBAN: CZ8555000000002391280028, SWIFT kód banky (BIC) RZBC CZ PP
  • bezhotovostně platební kartou
  • prostřednictvím QR kódu, který prodávající vystaví kupujícímu při převzetí zboží v místě sídla společnosti
 2. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu si kupující volí způsob platby před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Závazky k prodeji zboží společnost plní na adrese provozovny: Jiráskova 533, Studénka 742 13, kde si kupující může zakoupené zboží osobně převzít po předchozí telefonické domluvě, zakoupené zboží lze po dohodě s kupujícím také odeslat prostřednictvím přepravní společnosti na náklady kupujícího na jím udanou adresu.
 4. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit.
 5. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši platné cenové nabídky společnosti.

IV. Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány

 1. Náklady na dodání zboží objednaného přes e-shop společnosti jsou uvedeny v rámci objednávky zboží. Náklady jsou účtovány kupujícímu podle toho, jaký způsob dodání zboží si zvolí. Způsob dodání a tím i náklady na dodání si volí kupující též v případě uzavření kupní smlouvy jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu). Volbou způsobu dodání kupující zároveň souhlasí s příslušnými náklady dodání, jež musí uhradit za dodání zboží.
 2. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

V. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

A. Všeobecná ustanoven

 1. V rámci tohoto čl. V. stanovuje společnost postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jeho uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je ve smlouvě na reklamaci odkazováno.
 2. Podmínky uvedené v tomto čl. V. Poučení jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy závazné pro společnost i kupujícího a obě strany se zavazují těmito podmínkami řídit. Uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím zboží stvrzuje kupující to, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním těchto podmínek, se záručními podmínkami společnosti a zároveň se zavazuje poskytnout společnosti součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro reklamaci zboží nezbytně prodlužují o lhůtu, pro kterou nebyla tato součinnost poskytnuta.
 3. Předmětem reklamace se rozumí pro účely tohoto Poučení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

B. Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví.

C. Jakost zboží při převzetí a odpovědnost společnosti za vadu zboží

 1. Dle § 2095 OZ společnost odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly v kupní smlouvě, chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá,
  • zboží odpovídá jakosti nebo smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti dle kupní smlouvy,
  • zboží odpovídá právním předpisům.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy zboží.

D. Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v odst. C. 1. tohoto článku, nebo dodá-li společnost jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Dle § 2106 OZ, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce tohoto článku.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 6. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. C. 2. tohoto článku, má kupující právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě neodstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Má-li zboží vadu, za kterou je společnost odpovědná, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

E. Práva z vadného plnění u spotřebitelů

 1. Má-li věc vadu, může kupující, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění, a to dle své volby buď dodáním nové věci bez vady, nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době
  2. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  3. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

F. Místo a způsob reklamace

 1. Prodávající preferuje, aby se práva z vady uplatňovala u společnosti zejména elektronicky, a to nejlépe e-mailem: martin@mfrusek.cz (dále jen „uplatnění reklamace“). Práva z vad lze uplatnit rovněž telefonicky na tel.: +420 603 797 685 či osobně v sídle společnosti nebo jiným vhodným způsobem. Uplatnil-li kupující reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci bylo uplatněno, charakteristiku vytýkané vady, stejně tak i způsob jejího vyřízení a dobu jejího trvání.
 2. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána do reklamačního protokolu, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

G. Vyřízení reklamace

 1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Společnost se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Společnost se souhlasem kupujícího může prodloužit výše uvedené lhůty o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
  1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
  2. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.
  V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pakliže s výše uvedeným postupem bude kupující souhlasit.
 4. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Může při tom využít jakékoliv technické prostředky a formu (e-mail, telefon, SMS apod.).
 5. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 6. 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až prvním dnem poté, kdy Prodávající fakticky obdrží reklamované zboží. Prodávající a Kupující se tedy dohodli na tom, že lhůta pro vyřízení reklamace může přesahovat 30 dní v závislosti na tom, kdy Kupující doručí reklamované zboží Prodávajícímu.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě uzavření kupní smlouvy mimo obchodní prostory společnosti nebo byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Informaci o odstoupení od smlouvy je Kupující povinen společnosti zaslat v písemné formě buď na adresu sídla společnosti Jiráskova 533, 742 13 Studénka nebo emailem na elektronickou adresu společnosti martin@mfrusek.cz.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky stejným způsobem, které od něho na základě smlouvy přijala, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než jí kupující zboží předá. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Kupující odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Kupující nemůže dle paragrafu 1837 OZ od kupní smlouvy uzavřené podle odstavce 1 tohoto článku odstoupit, jestliže zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VII. Náklady na prostředky komunikace na dálku

 1. Společnost neúčtuje kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku. Kupujícímu však mohou být účtovány náklady na prostředek komunikace na dálku v sazbě stanovené jeho poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

VIII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, informace o zpracování osobních údajů

 1. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího získané v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem kupní smlouvy. Pro účely kupní smlouvy znamená zpracování osobních údajů kupujícího zejména shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úprava nebo pozměňování, blokování či likvidaci osobních údajů kupujícího. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující v dokumentu Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů.

Ve Studénce 20. 4. 2024