Ikony

Obchodní podmínky

Martina Fabiána Ruska, se sídlem Jiráskova 533, 742 13 Studénka, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, pro prodej zboží na dálku prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mfrusek.cz.


1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona: Martin Fabián Rusek (dále jen „prodávající“), se sídlem Jiráskova 533, 742 13 Studénka, identifikační číslo: 733 11 758, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.mfrusek.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž platné při prodeji zboží na objednávku zaslanou Kupujícím prostřednictvím e-mailu, který je na Webovém rozhraní obchodu uveřejněný.
 • 1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 • 1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Případnou změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží a balení. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky Náklady na dodání zboží a na balení se liší podle zakoupeného zboží a zvoleného způsobu dodání. Náklady na dodání mohou být ovlivněny rovněž zvolenou adresou dodání, zejména pokud jde o případnou platbu cla, a tedy ani náklady na proclení nejsou součástí ceny zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující v e-shopu potřebné údaje:
  • Jedná se zejména o informace o:
  • 2.3.1. Kupujícím, zejména se jedná o identifikační a kontaktní údaje
  • 2.3.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
  • 2.3.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • 2.3.4. požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží
  • (dále společně jen jako „Objednávka“).
 • 2.4. Před závazným dokončením Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku Kupující dokončí kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení Objednávky Prodávající Kupujícímu potvrdí přijetí Objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen emailová adresa Kupujícího)
 • 2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) předtím, než přijetí Objednávky potvrdí sám Prodávající.
 • 2.6. Objednávka, která byla ze strany Kupujícího dokončena, představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy.
 • 2.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením přijetí Objednávky, kterou vytvořil Kupující, ze strany Prodávajícího. Toto potvrzení je odesláno na e-mailovou adresu Kupujícího. Uzavřenou smlouvu, včetně Kupní ceny zboží, lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Kupujícího, nebo na základě zákonných důvodů, není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 • 2.8. Prodávající si vyhrazuje smlouvu s Kupujícím neuzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 • 2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 2.10. Obchodní podmínky jsou dostupné v textové podobě na Webovém rozhraní Prodávajícího.

3. Cena zboží a platební podmínky

 • 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • 3.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2391280028/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet Prodávajícího“);
  • 3.1.2. bezhotovostně online prostřednictvím platební brány, jejímž provozovatelem je třetí osoba, a tedy přenos dat z platební karty Kupujícího zabezpečuje tato třetí osoba (online bankovnictví);
  • 3.1.3. v hotovosti v sídle prodávajícího: Jiráskova 533, 742 13 Studénka
  • 3.1.4. prostřednictvím QR kódu, který Prodávající vystaví Kupujícímu při osobním převzetí zboží v sídle Prodávajícího
 • 3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady ve smluvené výši spojené s balením a v případě zaslání zboží rovněž s jeho dodáním.
 • 3.3. Ze strany Prodávajícího může být od Kupujícího požadována záloha, a to pouze po domluvě s Kupujícím, zejména v případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě (např. pořízení reprodukce), nebo množství zboží, které není obvyklé.
 • 3.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při platbě kupní ceny zboží uvádět i variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • 3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, ve které budou specifikovány veškeré platební údaje pro uhrazení kupní ceny (číslo bankovního účtu Prodávajícího, variabilní symbol, výše kupní cen včetně nákladů na dopravu). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu Prodávající Kupujícímu zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 4.1. Kupující má v případě uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Toto právo vyplývá přímo ze zákona, konkrétně z ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • 4.2. Informaci ohledně odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího: martin@mfrusek.cz. Zboží, které bylo předmětem Kupní smlouvy, musí být do čtrnácti (14) dnů odesláno na adresu Prodávajícího: Jiráskova 533, 742 13 Studénka
 • 4.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. 4.1. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím (pokud nebylo zasláno již s písemným odstoupením). Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe (ne však nutně) v původním obalu. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující plně náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4.4. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 4.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí a než se Prodávající přesvědčí, že mu zboží bylo vráceno v původním a nepoškozeném stavu.
 • 4.5. Lhůta podle čl. 4.1. je Kupujícímu poskytnuta k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že je vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti Kupujícího, Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody (výše nároku se odvíjí od snížení hodnoty zboží). Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.6. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit před dodáním zboží, a to pokud:
  • není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, nebo
  • vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Smlouvu s Prodávajícím.
 • 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud nedojde k navrácení dárku ze strany Kupujícího, bude na dárkový předmět pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení. Není-li vydání dárkového předmětu zpět Prodávajícímu dobře možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárkového předmětu.

5. Přeprava a dodání zboží

 • 5.1. Prodávající dodá Kupujícímu zboží kompletní. Zboží, které je na e-shopu deklarováno jako „skladem“, expeduje Prodávající do 5 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 • 5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 • 5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 5.4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 5.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 • 5.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. Práva z vadného plnění

 • 6.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky vymezené v Reklamačním řádu, jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. Kupující pak může vůči Prodávajícímu uplatňovat zákonná práva z vad.
 • 6.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 6.3. Práva z vadného plnění, které může Kupující vůči Prodávajícímu požadovat, jsou vymezeny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran, řešení sporů

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 7.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 7.3. Všechny ústní i písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však toliko zkušenosti a znalosti, které Prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.
 • 7.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy martin@mfrusek.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 • 7.5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • 7.6. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online, platforma pro tento návrh se nachází na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 7.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 8.1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je Prodávající.
 • 8.2. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů).

9. Doručování

 • 9.1. V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa bydliště Kupujícího uvedená v objednávce.
 • 9.2. Prodávající i Kupující berou výslovně na vědomí, že jim písemnosti můžou být doručovány i prostřednictvím jejich e-mailových adres.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 10.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 10.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 10.4. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž na právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se aplikují Obchodní podmínky ve znění, kdy došlo k uzavření Kupní smlouvy.
 • 10.5. Přílohu Obchodních podmínek tvoří Reklamační řád.

11. Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování: Jiráskova 533, 742 13 Studénka
E-mail: martin@mfrusek.cz
Telefon: +420 603 797 685


Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 20. 4. 2024

Martin Fabián Rusek